REGULAMIN

REGULAMIN FESTIWALU „LIVEMOTION FESTIVAL”

1. Organizatorem Festiwalu „LIVEMOTION FESTIVAL” (zwanego dalej „Festiwalem”) jest Błażej Oczkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SIGHT & SOUND COMMUNICATIONS” Błażej Oczkowski III, ul. św. Jerzego 16/10, 61-546 Poznań, NIP: 783-107-76-87, Regon: 300076956 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Uczestnikiem Festiwalu jest posiadacz ważnego biletu (zwany dalej „Uczestnikiem”).

3. Bilety uprawniające do uczestnictwa w Festiwalu można nabywać za pośrednictwem oficjalnego dystrybutora (zwanego dalej „Dystrybutorem”), którym jest TICKETPRO POLSKA Sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach 40-181, ul. Osikowa 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206924, o kapitale zakładowym 259 200 PLN, numer REGON 278212548, numer NIP: 634-25-24-436

4. Uczestnictwo w Festiwalu odbywa się na podstawie ważnego biletu, zakupionego za pośrednictwem Dystrybutora biletów. Liczba biletów jest ograniczona.

5. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zm.)

6. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

7. W ramach Festiwalu w dniach 25-26 września 2015 roku odbędą się:
1) 25 września 2015 roku w Poznaniu:
a) Galeria OKO/UCHO, ul. Masztalarska 8 – wystawa obrazów Michała Woźniaka, od godz. 19:00,
b) Scena na Piętrze, ul. Masztalarska 8 – koncert Zespołu Woobie Doobie, od godz. 20:00,
2) 26 września 2015 roku w Poznaniu – Kino Rialto, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 38 – pokaz zapisu koncertu Zespołu TOTO „FALLING IN BETWEEN LIVE”, od godz. 20:00.

8. Organizator zobowiązuje się zapewnić posiadaczowi ważnego biletu (Uczestnikowi) prawo wstępu na koncert oraz pokaz, o których mowa w punkcie 7 Regulaminu.

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, zasad obowiązujących w Galerii OKO/UCHO oraz Scenie na Piętrze, ul. Masztalarska 8, a także regulaminu obowiązującego w Kinie Rialto, ul Jana Henryka Dąbrowskiego 38 (regulamin dostępny na stronie www.kinorialto.poznan.pl/o-kinie/regulamin).

10. Na terenie na którym odbywa się Festiwal obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa innych Uczestników, w szczególności: broni palnej, broni gazowej, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcuchów, petard, świec dymnych oraz przedmiotów które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych.

11. Na terenie na którym odbywa się Festiwal obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także wnoszenie opakowań szklanych i metalowych. Zabrania się również używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.

12. Na terenie na którym odbywa się Festiwal obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia/używania wszelkich aparatów fotograficznych, kamer, a także innych sprzętów, nagrywających audio-video.

13. Nieprzestrzeganie punktów 11 i 12 Regulaminu skutkować będzie niewpuszczeniem na teren Festiwalu lub usunięciem z niego bez prawa żądania zwrotu ceny biletu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Festiwalu. W takim przypadku Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników Festiwalu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz Dystrybutora biletów.

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca lub programu Festiwalu. W takim przypadku Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników Festiwalu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz Dystrybutora biletów.

16. W przypadkach określonych w punktach 14 i 15 Regulaminu Uczestnik ma prawo do zwrotu biletu za zwrotem kwoty na jaką bilet opiewa. Zwrot kwoty odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora biletów.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Festiwalu.

18. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa oraz zarządzenia Organizatora.

Organizator